-
-
-

Kupujemy mieszkanie .

Zdecydowałeś się na zakup mieszkania? Doskonale! Zanim jednak mieszkanie
zostanie Twoją własnością, trzeba dopełnić kilku dodatkowych wymagań, o
których dokładniej wspomniano poniżej.

W niniejszym artykule poruszona zostanie kwestia zakupu lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość. Oprócz niego mamy także do dyspozycji
"spółdzielczaki", czyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ale o
nich będzie przygotowany osobny artykuł.

Czym jest taki lokal (lokal stanowiący odrębną nieruchomość)? Najprościej
tłumacząc - jest to mieszkanie nabywane z udziałem w działce, na której
budynek jest posadowiony oraz z udziałem w samym budynku. Innymi słowy,
oprócz mieszkania kupimy także "przy okazji" udział w ziemi i udział w
całym budynku.

Mieszkanie takie powinno posiadać również księgę wieczystą. Księga
wieczysta stanowi aktualną informację m.in. w zakresie tego, kto jest jego
właścicielem, jaki jest skład mieszkania oraz czy na mieszkaniu jest
obciążenie hipoteczne.

Celem zakupu mieszkania na własność, zgodnie z prawem, należy dokonać
transakcji przed notariuszem. Potwierdzeniem zakupu nieruchomości będzie
sporządzony przez notariusza akt notarialny.

*Obowiązki kupującego...*

Kupujący musi dostarczyć niewątpliwie mniej dokumentów, niż sprzedający.
Potrzebne będą dane kupującego (lub kupujących) z dowodu osobistego, takie
jak:
* imię i nazwisko,
* imiona rodziców,
* PESEL,
* numer dowodu osobistego oraz data jego ważności.

Dodatkowo, należy podać adres zamieszkania, a jeśli mamy inny adres
korespondencyjny, to należy go także podać! Na wskazany przez kupującego
adres Sąd prześle informację potwierdzającą nabycie lokalu.

Kupujący będzie musiał zapłacić za akt notarialny nabycia mieszkania
(chyba, że inaczej ustalono to ze sprzedającym). Przy umowie notariusz
pobierze od kupującego podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli 2%
wartości mieszkania. Gdyby jednak nabywany lokal pochodził z rynku
deweloperskiego, to wówczas nie trzeba płacić takiego podatku.

Zostały dwie najważniejsze kwestie: zapłata dla sprzedającego oraz wydanie
lokalu.

*Zapłata dla sprzedającego...*

Jeżeli chodzi o zapłatę, to należy ustalić ze sprzedającym, czy płacimy mu
przed aktem notarialnym, w trakcie, czy też po. W zależności od tego jaki
termin i sposób płatności ceny kupujący i sprzedający ustalą, tak należy o
tym poinformować notariusza, który wszystko uwzględni w treści aktu. Jeśli
kupujący będzie chciał zapłacić przelewem bankowym podczas czynności, to
wówczas powinien pamiętać o podniesieniu limitu gotówkowego na swoim
koncie.

*W zakresie wydania lokalu...*

Jeśli chodzi o wydanie kupującemu kluczy do mieszkania, to może mieć ono
miejsce w określonym terminie po akcie. Tym samym też kupujący może być
zmuszony poczekać do jakiejś daty, jeśli zostanie to ustalone ze
sprzedającym. Niezależnie od tego w jakim terminie ma dojść do wydania
mieszkania, należy o tym powiedzieć notariuszowi, który zapisze to w treści
aktu.
Należy pamiętać o tym, że to właśnie kupującemu przysługuje prawo do wyboru
notariusza - ważne, aby ustalić to ze sprzedającym na samym początku.

*O jakich dokumentach kupujący i sprzedający powinni pamiętać?*

Co się tyczy kupującego, to zostało to opisane powyżej. Inaczej sprawa
wygląda odnośnie sprzedającego lokal.

Osoba, która sprzedaje lokal jest zobligowana do przedstawienia:

* swoje dane osobowe (takie same jak w przypadku kupującego);
* numer księgi wieczystej nieruchomości;
* podstawę nabycia lokalu (zazwyczaj taką podstawą będzie akt notarialny);
* zaświadczenie od zarządcy nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej (w
zależności od tego, kto sprawuje nadzór nad nieruchomością);
* zaświadczenie o podatku od nieruchomości (wydawane przez Urząd Miasta);
* zaświadczenie o braku osób zameldowanych (wydawane przez Urząd Miasta);
* (jeśli płatność będzie miała miejsce przelewem) numer konta bankowego
sprzedającego;

Każdy z wyżej przedstawionych dokumentów ma określone znaczenie.
Zaświadczenie od zarządcy informuje kupującego o tym, czy sprzedający ma
długi czynszowe na mieszkaniu, czy też nie.
Zaświadczenie o podatku od nieruchomości informuje, czy podatek od
nieruchomości był terminowo płacony w kasie urzędu miasta.
Wreszcie, zaświadczenie o braku osób zameldowanych informuje o tym, czy w
przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy.
Każdy dokument, w przypadku takiej czynności jak nabycie lokalu, ma istotne
znaczenie i nie powinno się z żadnego z nich rezygnować.